Algemene voorwaarden

 1. (Ver)huursecure is een handelsnaam van eenmanszaak RRM Business Solutions gevestigd in Rotterdam en bij het Handelsregister ingeschreven onder nr. 68996446. Onder (Ver)huursecure wordt onder deze voorwaarden verstaan de eenmanszaak en de overige aan (Ver)huursecure verbonden natuurlijke personen en/of rechtspersonen.

   

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen (Ver)huursecure en de opdrachtgever tot stand komt, op elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede op alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht verleent of namens welke aan (Ver)huursecure de opdracht is verleend tot het verrichten van werkzaamheden. Indien en voor zover een opdracht door of namens meerdere opdrachtgevers wordt verleend, zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens (Ver)huursecure.

   

 3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door (Ver)huursecure (of door haar aan te wijzen derden).

   

 4. De opdrachtgever kan het honorarium voor de werkzaamheden van (Ver)huursecure op de volgende wijzen voldoen:

   

 5. Door betaling van een vooraf overeengekomen vast tarief; (Ver)huursecure zal in dat geval op voorhand aan opdrachtgever een offerte doen toekomen met het vaste tarief voor welke (Ver)huursecure de in de offerte omschreven werkzaamheden zal verrichten. Indien er meer en/of andere werkzaamheden verricht worden dan in de offerte is omschreven (meerwerk) vanwege een verzoek van de opdrachtgever, onvoorziene ontwikkelingen, of omdat (Ver)huursecure het voor een behoorlijke uitoefening van de opdracht noodzakelijk acht, zal dit meerwerk aan opdrachtgever worden gefactureerd op basis van de gewerkte uren tegen een door (Ver)huursecure vast te stellen uurtarief.

   

 6. Door betaling van een honorarium dat wordt bepaald door de gewerkte uren van (Ver)huursecure te vermenigvuldigen met het uurtarief dat door (Ver)huursecure is vastgesteld en aan de opdrachtgever is medegedeeld.

   

 7. Door een andere schriftelijk vastgelegde afspraak rondom het honorarium.

   

 8. Voor de screenings wordt een vast honorarium vastgesteld. De kosten voor het opvragen van documenten (uittreksels Handelsregisters, Kadastrale uittreksels, akten e.d.), ten behoeve van het dossier zijn inbegrepen bij dit vastgestelde honorarium. Overige kosten voor derden (deurwaarders, deskundigen e.d.), reiskosten, griffierechten zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk gefactureerd.

   

 9. (Ver)huursecure is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de Opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Tenzij anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende opdracht. Tevens is (Ver)huursecure gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van Opdrachtgever in de betreffende opdracht of in andere opdrachten.

   

 10. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld en leidt alleen dan tot kwijting van opdrachtgever indien deze door overmaking op een van de ten name van (Ver)huursecure gestelde bankrekeningen is geschied. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze betrekking hebben op werkzaamheden, voorschotten of verschotten, heeft (Ver)huursecure het recht de werkzaamheden op te schorten of te beƫindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen. (Ver)huursecure is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt vanwege voornoemde opschorting van werkzaamheden vanwege niet tijdige betaling.

   

 11. Iedere aansprakelijkheid van (Ver)huursecure is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

   

 12. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheids-verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot EUR 1.250,- of, indien het door (Ver)huursecure voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van EUR. 5.000,-.

   

 13. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen, indien zij niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij (Ver)huursecure binnen 1 jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, en in ieder geval binnen 2 jaar na de laatst verzonden declaratie in verband met de betreffende opdracht.

   

 14. De keuze van door (Ver)huursecure in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. (Ver)huursecure is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt hierbij (Ver)huursecure eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

   

 15. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

   

 16. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door (Ver)huursecure voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens (Ver)huursecure gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Daarnaast zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de derde deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt en zal (Ver)huursecure hiervan op de hoogte stellen.

   

 17. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens (Ver)huursecure bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

   

 18. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   

 19. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en (Ver)huursecure is onderworpen aan Nederlands recht.

   

 20. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.